Yetkili Bayilik Sözleşmesi

Yetkili Bayilik Sözleşmesi

Yetkili Bayilik SÖZLEŞMESİMadde-1 : TARAFLAR


Bir tarafta “Güzeltepe Mah Açıkyüz Sk No 4 Alibeyköy-EYÜPSULTAN / İSTANBUL” adresinde mukim Esin Yapı Turizm İnşaat Ve Tekstil San Tic Ltd Şti(Kısaca “E-usta” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta “……………………………………………………” adresinde faaliyet gösteren ………………………………………..(Kısaca “Yetkili Bayi” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki esas ve şartları içeren Yetkili Bayilık Sözleşmesi (Kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) akdedilmiştir.


Madde-2 : SÖZLEŞMENİN KONUSU


İşbu Sözleşme, E-usta tarafından üretilen ve/veya ithal ve/veya satın alma yoluyla edinilen ve 3.maddede tanımlanmış Ürünler ve e-usta markası ile sağlanan hizmetler ile bunlarla ilgili sair malzemenin, Yetkili Bayi tarafından E-usta’den satın alınması ve yine Yetkili Bayi tarafından kendi nam ve hesabına ve riski tamamen kendisine ait olmak üzere pazarlanması, satılması ve gerekli satış sonrası hizmetlerinin sağlanabilmesi ile ilgili karşılıklı hak, yükümlülük ve esasları düzenlemekte ve kapsamaktadır.


Madde-3 : TANIMLAMALAR


3.1 Taraflar”, E-usta ile Yetkili Bayi’yı birlikte ifade eder.


3.2 “Müşteri”, E-usta’den satın alınan Ürünler’in,hizmetlerin ve ilgili malzemelerin, Yetkili Bayi tarafından satıldığı gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.

3.3 “Satış Sirküleri”, Sözleşme konusu Ürünler’in satış ve uygulamalarına ilişkin tavsiye edilen satış şart ve fiyatlarını içeren ve içeriği zaman zaman E-usta tarafından değiştirilerek Yetkili Bayi’ya bildirilebilecek olan yer alan tavsiye niteliğindeki satış ve prim esaslarını ifade eder.

3.4 Teşhir ve Tanıtım Sirküleri”, Sözleşme uyarınca Yetkili Bayi’lar tarafından satın alınacak Ürünler’in, Yetkili Bayi’ya ait mağaza ve/veya depolarda teşhir ve sunumu ile teşhir desteğine ilişkin uyulması zorunlu standart ve esasları içeren ve belirtilen hususları ifade eder,

3.5 “Yetkili Bayi Belgeleri”, Yetkili Bayilık ilişkisinin kurulması için talep edilip Yetkili Bayi tarafından temin edilen ve Yetkili Bayi’ya ilişkin bilgileri içeren ve yer alan her türlü bilgi, belge ve evrakların bütününü ifade eder.Madde-4 : BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÜRE


İşbu Sözleşme, içeriğinde yazılı imza tarihinden itibaren yürürlüğe girmekte olup; 1(Bir) yıllık süre için akdedilmiştir. Sözleşmenin sona ereceği tarihten 1(Bir) ay önce aksine bir bildirim yapılmadığı taktirde, Sözleşme, aynı süre ve şartlarla kendiliğinden uzamış sayılacaktır. Şu kadar ki, Sözleşme, ilk imza tarihinden itibaren en fazla 5 yıllık süreye kadar kendiliğinden yenilenebilecek olup; 5 yıllık sürenin sonunda Sözleşme, herhangi bir ihbar veya bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona ermiş sayılacak ve kendiliğinden yenilenmeyecek ve uzamayacaktır. Bu sürenin sonunda Sözleşme ilişkisine devam etmek isteyen Taraflar, yeni bir Sözleşme akdedebileceklerdir.


Madde-5 : TEMEL ESASLAR VE Yetkili Bayi’NIN ATANMASI


5.1 E-usta, Ürünler’i ve hizmetleri Müşteri’lere satması, pazarlaması ve gerekirse satış sonrası hizmetleri gerçekleştirmesi için, Yetkili Bayi’yı “Yetkili Bayi” olarak atamış olup; işbu Sözleşme yürürlükte kaldığı sürece Yetkili Bayi, kendisini Ürünler ve hizmetler için “E-usta Yetkili Bayisı” olarak tanıtabilecektir. Şu kadar ki, E-usta, markanın imajını koruma ve kalite kaygısı çerçevesinde; Yetkili Bayi’nın ekonomik durumu, bulunduğu coğrafi konum, hitap ettiği müşteri kitlesi, vb. gibi ekonomik, rasyonel ve objektif kriterler çerçevesinde Tek Marka Münhasırlığı ve bu çerçevede Tek Marka Yetkili Bayilığı ilişkisi tesis edebilecek ve bu hususa ilişkin kriter ve düzenlemelere sirkülerlerde yer verebilecektir.

5.2 Yetkili Bayi, Ürünler’in ve hizmetlerin pazarlanması, satışı, ve gerekirse satış sonrası hizmetleri gerçekleştirmesi konusunda yetkilendirilmiştir. E-usta, Yetkili Bayi’nın faaliyet gösterdiği Bölge, il, ilçe veya sair mahalde başka Yetkili Bayilıklar tesis edebileceği gibi doğrudan kendisi de acente, şube, mağaza, irtibat ofisi kurarak veya sair bir surette faaliyette bulunabilecektir.

5.3 Yetkili Bayi, Ürünler’i,hizmetleri ve ilgili sair malzemeyi kendi adına ve kendi hesabına satın alacak, satışını ve ticaretini riski sadece kendisine ait olmak üzere yapacaktır. E-usta ile Yetkili Bayi arasındaki ilişki bir acente, temsil, vekalet, hizmet, simsar vs. ilişkisi değil; sadece alıcı-satıcı ilişkisi olacaktır. Yetkili Bayi, münhasıran kendi adına ve kendi hesabına faaliyet gösterecek, hiçbir şekilde kendisini E-usta’in temsilcisi veya vekili olarak tanıtmayacak ve E-usta’i hiçbir koşulda temsil ve ilzam etmeyecektir. Yetkili Bayi, E-usta nam ve hesabına herhangi bir taahhüde girmek veya işlemde bulunmak veya ticari faaliyette bulunmak yetkisine sahip olmayacaktır.Yetkili Bayi, müşterileri ile olan yazılı ve sözlü hiçbir ilişkisinde E-usta’i temsil edemez.

5.4 Yetkili Bayi, ancak E-usta’in yazılı onayı ile alt Yetkili Bayilık tesis etme yetkisine sahip olabilecektir.

5.5 Yetkili Bayi, E-usta’in önceden verilmiş yazılı onayı olmadan hiçbir şekilde şube ve/veya irtibat ofisi ve/veya başka bir mağaza açma yetkisine sahip olmayacaktır.

5.6 İşbu Sözleşme, E-usta’in önceden yazılı onayı olmaksızın kısmen dahi olsa bir başka kişi veya şirkete devir ve/veya temlik edilemez ve/veya yine E-usta’in yazılı onayı olmaksızın Sözleşme’nin ifası için herhangi bir ortaklık veya ortaklı oluşum kurulamaz.


Madde-6 : SATIŞ VE HİZMET ESASLARI


6.1 E-usta ile Yetkili Bayi arasında uygulanacak satış fiyatları, E-usta’in gerekli gördüğü zamanlarda tespit ve sirküle edeceği fiyatlar baz alınarak ve bu fiyatlara Sözleşmesel Yetkili Bayilık tenzilat oranları uygulanarak bulunacaktır.

6.2 Yetkili Bayi, Sözleşme uyarınca satın alacağı hizmet ve Ürünler’i, dilediği fiyattan satma serbestisine sahiptir. E-usta, anılan Ürünler’in ve hizmetlerin , Satış Sirküleri’nde belirtilen veya zaman zaman değiştirilebilecek olan tavsiye niteliğindeki fiyatlardan Müşteri’lere satılmasını Yetkili Bayi’ya tavsiye etmektedir. E-usta, azami bir satış fiyatı tespit ve tavsiye etmek yetkisine sahiptir.

6.3 E-usta, İşbu Sözleşme’nin eki niteliğindeki Satış Sirküleri’ne konu tavsiye niteliğindeki satış fiyatları ile sair satış esaslarını her zaman ve tek yanlı olarak değiştirme yetkisine sahip olacaktır. Yetkili Bayi, kendisine duyurulacak veya bildirilecek değişiklikleri dikkate alacaktır.

6.4 E-usta, Bölge’deki Pazar durumunu/gelişimini ve teknik gelişmeler ile diğer faktörleri göz önüne alarak Ürünler’in içerik, kapsam, nitelik ve/veya türleri ile miktar, özellik ve koşullarını, tek taraflı olarak değiştirme ve/veya herhangi bir ürün grubunun üretim ve/veya satışını durdurma ve/veya iptal etme hak ve serbestisine sahip olacaktır. Aynı şekilde E-usta, belirleyeceği objektif kriterler çerçevesinde ve eşit konumdaki Yetkili Bayilar arasında ayırım yapmaksızın, satış ve pazarlaması belirli özellik ve standartları gerektiren kimi Ürünleri, belli kriterlere sahip Yetkili Bayilara satma veya satmama hakkına sahip olacaktır.

6.5 E-usta, lüzumu halinde, o günkü cari fiyatlar dahilinde, istediği şekilde, Yetkili Bayilık bölgesinde veya haricinde Ürünler’ini doğrudan doğruya satabilecek ve pazarlayabilecektir.

6.6 Yetkili Bayi, Ürünler’i ve hizmetleri E-usta ile yazılı olarak mutabık kalınacak uygun reklam vasıtaları ile müşterilere tanıtmak ve E-usta tarafından standartları belirlenmiş ve uygun bulunmuş pano, broşür, katalog, kullanım kılavuzlarını Müşteri’lere vermek veya teslim etmekle yükümlüdür.

6.7 Yetkili Bayi, Ürünler’i, mağaza ve depolarında yeterli miktarda bulunduracak ve bu Ürünler’in teşhir ve sunumunu, yer alan “Teşhir ve Tanıtım Sirküleri”nde belirtilen standart ve esaslara uygun gerçekleştirecektir.

6.8 Yetkili Bayi, Sözleşme uyarınca gerçekleştireceği satışlar için Yetkili Bayi’ya bildirilmiş olmak kaydıyla zaman zaman E-usta tarafından tek yanlı olarak değiştirilebilecek olan “Satış Sirküleri”nde yazılı primlere hak kazanabilecektir.


Madde-7 : SİPARİŞ VE HİZMET İSTEK ,FİNANSMAN DESTEĞİ


7.1 Yetkili Bayi, satın almak istediği Ürünleri,hizmetleri ve müşteriye vereceği hizmetleri ile ilgili finansman destek isteklerini tür, nitelik ve adetlerini, E-usta’in standart sipariş formlarını kullanmak veya E-usta tarafından belirlenmiş biçim ve içeriğe uygun olarak elektronik posta veya internet uygulamaları yoluyla ve her halükarda yetkilendirilmiş birime ulaştırmak suretiyle bildirecektir. Anılan usullere uygun yapılmayan veya sözlü olarak iletilen siparişler dikkate alınmayacaktır.

7.2 Yetkili Bayi’nın yukarıdaki usullere göre vereceği siparişler, hizmetler ve fininasman desteğinden yararlanama isteği ancak E-usta tarafından uygun bulunup, onaylanması kaydıyla geçerli olacak ve sonuç doğuracaktır.

7.3 Yetkili Bayi tarafından verilecek siparişler, ancak E-usta’in stokları ve/veya üretim kapasitesi çerçevesinde dikkate alınacak ve stoklarla sınırlı olarak karşılanabilecektir. E-usta, Yetkili Bayi’nın siparişlerini stokları doğrultusunda karşılayacak olup; siparişin tamamını teslim edememe durumunda, bir bölümünü teslime yetkili olacaktır.

7.4 Teminat tutarını aşan ve/veya cari hesap borç bakiyesi, E-usta tarafından riskli olarak değerlendirilen ve/veya uygun bulunacak ve yeterli görülecek bir teminata bağlanmayan siparişler ile önceki siparişine konu Ürün bedelini kısmen dahi olsa Sözleşme’ye uygun ödememiş ve/veya sipariş tarihi itibariyle sözleşmesi feshedilmiş olan Yetkili Bayi siparişleri, hiçbir şekilde bağlayıcı olmayacak ve bu tür durumlarda E-usta’in siparişi reddetme veya sipariş onayını geri alma hakkı olacaktır.

7.5 Sipariş konusu Ürünler’in faturalamaya esas olan fiyatı, sipariş onayının gerçekleştiği tarihte geçerli olan E-usta tarafından düzenlenmiş en son fiyat listesinde belirtilen fiyatlar baz alınarak belirlenecektir. Şu kadar ki sipariş onayının yapıldığı tarih ile teslim tarihi arasında, herhangi bir nedenle ürün fiyatlarının artışını gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde, Ürün teslimatı öncesi ödemesi yapılmış ve/veya kıymetli evrakı teslim alınmış olsa dahi oluşan fiyat farkı peşin veya vadeli satış durumuna göre, Yetkili Bayi’ya yansıtılabilecektir.

7.6 Yetkili Bayi, E-usta tarafından onaylanmış siparişlerini, E-usta’in muvafakati olmadan iptal edemeyecektir.

7.7 Sözleşme’nin 9.2 madde hükmüne göre ve aksi Satış Sirküleri’nde belirtilmediği sürece, siparişin onaylandığı tarihten itibaren 15 gün içinde ödemesi yapılmayan siparişler, dikkate alınmayacak ve verilmemiş sayılacaktır.

7.8 Yetkili bayi nin ister e-usta.com web sitesi üzerinden isterse kendi imkanları ile bulduğu müşterilerin hizmet istekleri ile ilgili talepleri şu şekilde işleyecektir.Yetkili bayi müşterinin hizmet isteğini siteden kendisine gelmese bile görebilecek ve fiyat verebilecektir.Fiyat verdiği müşteri ile iletişime geçip fiyat teklifinde mutabık kaldıktan sonra müşterinin finansman durumunu öğrenmek için e-usta nın istediği belgeleri gönderecek,yapılacak işin tüm bilgilerini kullanılacak malzemeden yapılacak işe kadar bildirecektir,eğer e-usta ve Türkiye Finans Katılım Bankası onay verirse ilgili müşteri ile e-usta adına hizmet sözlemeşi imzalayacaktır.Bu sözleşmede Yetkili Bayii yüklenici olarak sözleşmede taraf olacaktır aynı zamanda bütün garanti ve işin yapılması ile ilgili sorumluluk yetkili bayi dedirE-usta müşteriye fatura kesecek ve Yetkili Bayi işe başlaycaktır.İşin her safhasında e-usta işe müdahale edebilecektir.Yetkili bayi nin e-usta neznindeki cari hesabında yapılacak işin komisyon ve diğer ücretler harici kısmı bloke edilecek ve müşterinin işinin tamamlanması ve teslim belgesinin e-usta ya gönderilmesi,e-ustanında müşteriden ses kayıt sistemi ile onay alması halinde yetkili bayi e-ustaya sözleşme tutarının komiyon ve diğer ücretleri düştükden sonraki tutarını fatura kesip gönderecektir bu faturanın e-usta ya ulaşmasından en geç 3 iş günü içerisinde para yetkili bayi nin vermiş olduğu iban numarasına yatırılacaktır.Yetkili Bayi işi teslim edemez ise o ana kadar yaptığı işlerden herhangi bir hak talep edemez.Ayrıca işin tutarının %20 si kadar ceza öder.


Madde-8 : SEVKİYAT, TESLİM, MÜLKİYET VE RİZİKO


8.1 Sözleşme uyarınca siparişi verilecek her bir Ürün grubu için E-usta tarafından belirlenecek farklı teslim tarihleri söz konusu olacaktır. Bu bağlamda E-usta, üretim, ithal, satın alma veya stok koşul ve durumuna göre teslim tarihlerini belirleyecek ve uygulayacaktır.

8.2 Ürünler, ödeme tutarının veya E-usta tarafından kabul edilmek şartıyla ödeme yerine geçen kıymetli evrakın veya tercih ve talep edilen teminatın E-usta’e ulaşması veya cari hesap durumuna göre mevcut teminatın yeterli bulunması şartıyla veya vadeli satım yapılan durumlarda, 8.1 maddesine göre belirlenecek zamanda Yetkili Bayi’ya teslim edilecektir.

8.3 E-usta tarafından aksi ayrıca ve açıkça bildirilmediği sürece, Ürünlerin teslimatı, E-usta’in üretim veya satış merkez veya deposunda ve Yetkili Bayi tarafından temin edilmiş veya Yetkili Bayi’nın tercihi doğrultusunda E-usta’in yönlendireceği araçlara yüklenerek sevk edilecek ve Ürünler’e ilişkin her türlü hasar ve zarar riski bu tarihten itibaren Yetkili Bayi’ya ait olacaktır. Bu düzenleme E-usta tarafından nakliye dahil olarak gerçekleştirilen satışlara da uygulanır. Teslimatlar, temin edilen araçların mevzuata uygun yük kapasitesi ile sınırlı olacaktır.

8.4 E-usta tarafından aksi ayrıca ve açıkça bildirilmediği sürece, Ürünler’e ilişkin her türlü yükleme, hamaliye, nakliye, sevkiyat ve boşaltma bedelleri Yetkili Bayi’ya ait olacak ve Yetkili Bayi, bu bedelleri ayrıca ilgili kişilere ödeyecektir. Nakliye bedelleri, ilgili firma tarafından Yetkili Bayi adına faturalanacak ve ödeme de ilgili firmaya yapılacaktır.

8.5 Sevk edilmek üzere hazırlanmış Ürünler’in herhangi bir nedenle, Satış Sirküleri’nde ve/veya sipariş onayında belirlenmiş olan sürede teslim alınmaması veya siparişlerin kısmen dahi olsa iptal edilmesi halinde, E-usta, hem ürün bedelinin %20’lik kısmı ile herhangi bir nedenle ödemek zorunda kalabileceği nakliye bedelini Yetkili Bayi’ya (+ KDV’li olarak) fatura etme hem de Ürünleri, stoğuna alarak serbestçe bir başka kişiye satma hakkına sahip olacaktır. E-usta anılan sonuçlardan dilediğini veya her ikisini birlikte tercih etme ve uygulama hakkına sahip olacaktır.

8.6 E-usta, Ürünler’in yüklenmesinden itibaren, sevkiyattaki gecikme veya aksamalardan ve bu nedenlerle ortaya çıkabilecek zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Şu kadar ki, sevk adresinde Yetkili Bayi yetkilisi veya çalışanı tarafından fiilen teslim alınan Ürünler içinde hasarlı veya eksik Ürün saptanması halinde, Yetkili Bayi yetkilisi veya çalışanı ile Ürünler’in nakliyesini gerçekleştiren araç sürücüsü tarafından karşılıklı olarak imzalanmış bir tutanak tutulması ve bu tutanakta hasarlı ve/veya eksik Ürünlerin tür ve adetleri ile durumları belirtilmiş olmalıdır. Saptanan eksiklik veya hasarlı ürünler, tutanak yerine sevk irsaliyesi üzerine de yazılarak karşılıklı imzalanabilecektir. Yetkili Bayi, bu durumda hasarlı ürünler ile düzenlenmiş tutanak veya imzalanmış sevk irsaliyesini E-usta’e teslim edilmek üzere derhal araç sürücüsüne iade etmeyi ve hasarlı ürün ile tutanak veya irsaliyenin en geç 1(Bir) hafta içinde E-usta’e ulaştırılmasını kabul eder. E-usta, belirtilen hususlara ve prosedüre uygun olarak gerçekleşmiş hasarlı veya eksik ürün iddialarını değerlendirebilecektir. E-usta, 1 haftalık süreden sonra gerçekleşecek veya kendisine ulaşacak hasarlı veya eksik ürün iddia ve taleplerini reddetme hakkına sahip olacaktır. Şu kadar ki bu madde ile öngörülen hasarlı veya eksik ürün iddia ve prosedürü, Yetkili Bayi tarafından temin edilmiş nakliye firmaları aracılığıyla gerçekleşen sevkiyat ve teslimatlarda uygulanmayacak ve E-usta bu tür durumlarda sorumluluk üstlenmeyecektir.

8.7 Yetkili Bayi, üretimden kaynaklanan nedenlerle kusurlu veya ayıplı olduğunu iddia ettiği Ürünler’i, E-usta tarafından içeriği belirlenmiş standart bildirim formu veya bilgilendirme sürecine uymak suretiyle ilgili birime derhal iletecek ve ilgili Ürünü incelenmek üzere muhafaza edecektir. Yapılacak teknik inceleme sonucunda kusurlu olduğu saptanacak Ürünler için Yetkili Bayi’dan iade faturası düzenlemesi istenecek ve bu tür Ürünler, iade faturası ile geri alınacaktır. Şu kadar ki, üretimi yapılmayan ve/veya garanti süresi sona ermiş Ürünler’e ilişkin kusur veya ayıp iddiaları hiçbir şekilde işleme ve dikkate alınmayacaktır.

8.8 İşbu Sözleşme uyarınca herhangi bir nedenle Ürünler’in E-usta’e iade edilmesine ilişkin nakliye, hamaliye ve sair sevk giderleri Yetkili Bayi’ya ait olacaktır.

8.9 E-usta, farklı ürün grupları için farklı teslimat ve nakliye esasları belirleme yetkisine sahiptir.

8.10 E-usta, yazılı olarak uygun bulmadığı veya onaylamadığı sürece, Yetkili Bayi, sevk edilmiş ve/veya fiilen işyerine teslim edilmiş Ürünler’i iade edemez veya bu Ürünlerle ilgili herhangi bir sipariş iptali talebinde bulunamaz veya anılan Ürünlerin başka Ürünler ile değiştirilmesini talep edemez. Yetkili Bayi’nın bu hükme rağmen iade veya iptal veya değiştirme talebinde bulunması halinde, E-usta, 8.5 madde hükmüne göre uygulama yapabilecektir.

8.11 E-usta, sevk ettiği Ürünler ile birlikte düzenleyeceği sevk irsaliyesini Yetkili Bayi’ya gönderecektir. Yetkili Bayi, sevk irsaliyesinin bir nüshasını imzalayarak E-usta’e iade edilmek üzere nakliye işini gerçekleştiren araç şoförüne derhal iade edecektir. Faturalama ise 9. Madde hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

8.12 Ürünler’in, mülkiyeti ise, teslimle değil; ancak ödemenin, E-usta’e ulaşması ile Yetkili Bayi’ya geçer.Madde-9 : FİYAT, ÖDEME VE FATURALAMA


9.1 E-usta, Yetkili Bayi’ya önceden yazılı bir bildirim göndermek suretiyle Ürünler’in Sirküler’de ve tavsiye edilen fiyat listelerinde yazılı fiyat ve indirim miktarlarını değiştirebilir. Herhangi bir fiyat değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihte, sevkiyatının bir kısmı veya tamamı yapılmayan siparişler, yeni fiyat üzerinden faturalanacaktır.

9.2 E-usta tarafından aksi ayrıca ve açıkça bildirilmediği sürece, Yetkili Bayi, sipariş verdiği Ürünler’in bedellerini, sipariş onayının gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 15(Onbeş) gün içinde ödemeyi veya E-usta tarafından uygun bulunmuş olmak kaydıyla ödeme yerine geçecek kıymetli evrakı aynı sürede teslim etmeyi kabul etmekte olup; E-usta, ödeme gerçekleşmediği sürece, Ürünler’in sevk ve teslimatını durdurma yetkisine sahiptir. E-usta, ödeme yerine geçecek bir kıymetli evrakın teslimini yeterli saymak suretiyle Ürün sevk ve teslimatını gerçekleştirmeye yetkilidir. Ödemenin yapılması için faturanın düzenlenmiş ve/veya Yetkili Bayi’ya ulaştırılmış olması şart değildir.

9.3 E-usta, mali durum ve mevcut teminata göre serbestçe belirleyeceği kredi limiti dahilinde Yetkili Bayi‘ya kredili satış yapabilir. Kredili satış durumunda, Yetkili Bayi’dan kredi limiti tutarı kadar banka teminat mektubu veya uygun görülecek sair bir teminat alınır. Belirlenmiş teminatı sunmayan Yetkili Bayi, hiçbir şekilde kredili satış yapılmasını talep edemez. Kredi Limiti hesap edilirken nakit ve bankaların otomatik ödeme sistemleri ile yapılan/yapılacak ödemeler dikkate alınmaz.

9.4 Ödemeler, nakit veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla uygulanabilen Doğrudan Borçlanma Sistemi(DBS) aracılığıyla gerçekleştirilebilecektir. Bu nedenle Yetkili Bayi, DBS ile ilgili olarak E-usta’in belirlediği esas ve prosedüre uymayı şimdiden kabul eder. Yetkili Bayi, DBS uygulaması çerçevesinde E-usta ve/veya ilgili banka tarafından belirlenmiş limitleri, salt işbu Sözleşme kapsamındaki alımları için kullanabilecektir.

9.5 Yetkili Bayi’nın Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun düzenlenmiş bir kıymetli evrak ile ödeme yapmak istemesi halinde, teklif edilen kıymetli evrak, E-usta tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunursa bir ödeme aracı olarak kabul edilebilecektir.

9.6 Yetkili Bayi’nın vadeli ödeme talep ve teklifi ise, Yetkili Bayi‘nın E-usta nezdindeki teminatı, kredi limiti ve daha önceki ödemelerini zamanında yerine getirip getirmediği hususları dikkate alınarak E-usta tarafından serbestçe değerlendirilir ve uygun bulunacak vadeli ödeme biçimi üzerinde uzlaşılabilir. Şu kadar ki, E-usta, güvencesini yeterli görmediği Yetkili Bayi'dan ilave teminat isteyebilir ve yeterli teminat vermeyen Yetkili Bayi‘nın vadeli ödeme talep ve siparişini reddedebilir.

9.7 Sözleşme’nin 7.5 maddesine göre belirlenecek Ürün tutarı, Ürünler’in Yetkili Bayi’ya sevk irsaliyesinin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde faturalanacak ve düzenlenecek fatura bilahare Yetkili Bayi’ya gönderilecektir. Ürünler, teslim tarihinde geçerli olan fiyat listesine göre faturalanacak ve sipariş onayı tarihine göre varsa fiyat farkı Yetkili Bayi’ya yansıtılacaktır.

9.8 İşbu Sözleşme gereğince vadesinde yapılmayan ödemeler için, ödemenin gerçekleşeceği tarihe kadar Satış Sirküleri’nde belirtilecek olan oranda aylık vade farkı uygulanacak olup; E-usta, vade farkı oranını önceden bildirmek suretiyle tek yanlı olarak değiştirebilecektir. Vade farkına ilişkin düzenlenecek faturanın Yetkili Bayi’ya ulaştığı tarihten itibaren en geç 1 (Bir) hafta içinde ödenmesi gerekir.

9.9 Yetkili Bayi, vade farkı dahil gününde yapılmayan her türlü ödeme için Satış Sirküleri’nde belirtilecek olan oranda aylık ticari avans faizi ödemeyi kabul eder. E-usta, temerrüt faiz oranını önceden bildirmek suretiyle tek yanlı olarak değiştirebilecektir.

9.10 Kıymetli evrak ile yapılan ödemelerde, ödeme için verilmiş olan çek veya senetlerden herhangi birinin dahi gününde ödenmemesi halinde, verilmiş tüm kıymetli evraklar, herhangi bir ihtar veya ihbara lüzum kalmaksızın kendiliğinden muaccel olacağı gibi, bunlar için de Satış Sirküleri’nde belirtilecek olan oranda aylık faiz uygulanacağı kabul edilmiştir.

9.11 Sözleşme uyarınca Yetkili Bayi’ya ödenecek prim ve sair tüm miktarlar, önceden ihbar ve bildirime gerek kalmaksızın E-usta tarafından, E-usta’e ödenmesi gereken meblağlardan kesilebilir.

9.12 E-usta, işbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek her türlü asıl veya fer’i alacağının gününde ve/veya hiç ödenmemesi ve/veya eksik ödenmesi halinde veya Yetkili Bayi’nın, herhangi bir nedenle borçlu olması ve anılan borcu vadesi geldiği halde ödememiş olması halinde, önceden herhangi bir ihtar veya ihbarda bulunmaya ve mahkeme kararı temin etmeye gerek olmaksızın, alacağını şirket alacağını Yetkili Bayi’nın bir alacağı ile doğrudan takas/mahsup etme veya Yetkili Bayi tarafından verilmiş teminattan alacağını veya şirket alacağını karşılama hakkına sahip olacaktır. E-usta, bu hususta mutlak olarak seçim hakkına ve yetkisine sahiptir. Yetkili Bayi işbu Sözleşme uyarınca vermiş olduğu teminatın, olan muaccel borçları için de kullanılmasına muvafakat vermektedir.

9.13 E-usta’in, vadeden sonra ana parayı tahsil etmesi, vade farkı ve/veya faiz ve/veya cezai şart talebinden vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz ve kabul edilemez.


Madde-10 : TEMİNAT


10.1 Yetkili Bayi, işbu Sözleşme’den doğan her türlü yükümlülüğüne karşılık, E-usta’in öngördüğü tür, miktar ve süredeki teminatı, işbu Sözleşme’nin imzalanmasından itibaren en geç 15(On beş) gün içinde E-usta’e teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

10.2 E-usta, teminat miktarı ile orantısız bulduğu siparişleri karşılamama hak ve yetkisine sahiptir.


10.3 E-usta, ticari faaliyetin hacminin genişlemesi veya verilen siparişler doğrultusunda veya piyasa ve ekonomik koşullara yönelik değerlendirmesi çerçevesinde, kendisine verilen teminatın miktarının artırılmasını veya ek teminat verilmesini veya teminatın değiştirilmesini talep edebilir. Bu durumda Yetkili Bayi, en geç 15 (onbeş) gün içinde bu talebi yerine getirecektir.

10.4 İşbu Sözleşme gereğince Yetkili Bayi’dan alınacak olan teminat, tüm sözleşme maddelerinin ihlali için geçerlidir. E-usta, Yetkili Bayi’nın işbu sözleşme gereğince üstlenmiş olduğu her türlü yükümlülüğe aykırı davranması ve/veya herhangi bir sebeple Yetkili Bayi’dan alacaklı olması ve/veya Yetkili Bayi’dan herhangi bir alacak veya zararının tazminini talep edebilecek olması halinde, herhangi bir mahkeme hükmüne ve ihtar ve ihbara lüzum olmaksızın, almış olduğu teminatı nakde çevirip zarar veya alacağını tahsil edebilir.

10.5 Yetkili Bayi’nın öngörülen teminatı süresinde teslim etmemesi veya Sözleşme süreci içinde teminatın artırılması talebini hiç veya süresinde yerine getirmemesi veya ek teminat sunmaması halinde E-usta, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkını haiz olacaktır. İşbu Sözleşme ile Yetkili Bayi’ya tanınan bilumum hakların geçerliliği ve uygulanabilirliği, ancak işbu madde ile veya ayrıca öngörülen teminatın E-usta’e teslimine bağlı olacaktır. Şu kadar ki E-usta, sürekli olarak nakit ve peşin ödeme yapan Yetkili Bayi’lardan teminat talep etmeyebilecektir.

10.6 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, E-usta’in Yetkili Bayi’dan olan tüm alacakları, fer’ileriyle birlikte tahsil edilmediği ve Yetkili Bayi nezdinde olup iadesi gereken bilumum malzemeler Sözleşme’ye uygun ve eksiksiz olarak iade ve teslim edilmediği sürece anılan teminat, Yetkili Bayi’ya iade edilmeyecektir.


Madde-11 : RAPORLAMA FAALİYETİ VE DENETİM


11.1 Yetkili Bayi, dönemsel raporlarını, öngörülen sürede E-usta’e yazılı olarak ulaştıracaktır.

11.2 E-usta, Yetkili Bayi’nın bilgisayar sistemine entegre olmak suretiyle Yetkili Bayi’nın Ürün stoklarını ve satışlarını ve faturalarını kontrol etme yetkisine sahip olacaktır.

11.3 Yetkili Bayi, gerektiğinde, E-usta ürünlerine ilişkin her türlü vesaikin E-usta yetkililerince tetkikine müsaade etmeyi sözleşmenin imzalanmasında peşinen kabul ve taahhüt eder.

11.4 E-usta, İşbu Sözleşme’nin uygulanmasını ve bu Sözleşme bağlamında Yetkili Bayi’nın mali yapısını her zaman denetleme hakkına sahip olup; bu amaçla, Yetkili Bayi’nın depo ve kayıtları ile Sözleşme ile ilgili ticari defter, kayıt ve faturalarını inceleme hakkına sahip olacaktır.

11.5 Yetkili Bayi, E-usta tarafından talep edilmesi halinde, dönemsel ve/veya yıllık mali tablo ve bilanço örnekleri ile mali müşavir raporlarını ve ayrıca dönemsel ve/veya yıllık KDV veya kurumlar vergisi beyannamelerini incelenmek üzere E-usta’e ulaştıracaktır.

11.6 Yetkili Bayi’nın yukarıdaki maddelerde düzenlenen raporlama ve denetime olanak sağlama yükümlülüğü, E-usta’in değişik zamanlarda talep edeceği, Yetkili Bayi’nın ticari faaliyetlerinden kaynaklanabilecek diğer her türlü bilgilerin verilmesine engel teşkil etmez.Madde-12 : ÜRÜN GARANTİSİ


12.1 E-usta, kendisi tarafından üretilmiş veya ithal edilmiş olarak Yetkili Bayi’ya satılan Ürünler’e ilişkin olarak ilgili mevzuat gereğince öngörülen süre ve kapsam için garanti vermektedir.

12.2 Yetkili Bayi, Müşteri’lerine satışını gerçekleştirdiği Ürünler’e ilişkin ilgili belgelerinin ve kullanım kılavuzlarının, Müşteri’lere tesliminden sorumlu olacaktır.

12.3 Yetkili Bayi, üretimden kaynaklanan nedenlerle kusurlu veya ayıplı olduğu iddiasıyla Müşteriler tarafından kendisine teslim edilen veya bildirilen garanti süresi sona ermemiş Ürünler için, öncelikle kullanım hatası veya bir başka harici etki olup olmadığını tespit edecek ve tespit ettiği bilgi ve bulguları içeren tutanak ile birlikte 8.7 madde hükmüne göre uygulama gerçekleştirecektir.

12.4 E-usta tarafından üretilmek ve/veya ithal edilmek ve/veya üçüncü kişilerden tedarik edilmek suretiyle Yetkili Bayi’ya satışı gerçekleştirilen Ürünler’in, herhangi bir nedenle Müşteri elinde iken mahkeme veya idari bir kurum kararı ile ayıplı sayılması nedeniyle Yetkili Bayi’nın müşterilere veya üçüncü kişilere bu nedenle ve kesinleşmiş bir yargı kararı uyarınca gerçekleştirmek zorunda kalacağı giderler nedeniyle E-usta’e rücu edilmesi halinde, E-usta’in azami sorumluluk miktarı, ayıplı olduğu saptanan ürüne ilişkin olarak Yetkili Bayi adına kesilen faturada gösterilmiş ürün tutarı ile sınırlı olacaktır. Bu tutarı aşan hiçbir tutardan E-usta sorumlu olmayacaktır.

12.5 Yetkili bayi hizmet verdiği işlerden kendisi sorumludur ve garantisi kendisine aittir.Yapılan işlerden doğacak herhangi bir cezai sorumluğu kendisi karşılacaktır.Bu husuta müşteri ve yetkili bayi e-usta dan herhangi bir hak talep edemez.Madde-13 : DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER


13.1 Yetkili Bayi, Ürünler’in satışı için Bölge’de uygun bir işyeri sağlayacaktır. Yetkili Bayi, Ürünler’i pazarlamak için elinden gelen azami çabayı gösterecek ve en yüksek iş ahlakı ile ve profesyonel standartlara uygun olarak hareket edecektir.

13.2 Yetkili Bayi, hasarlı ya da bozuk Ürünler’i bilerek satmayacak ve yanıltıcı ya da hatalı beyanlarda bulunmayacak veya haksız rekabet ve haksız ticaret teşkil eden davranışlarda bulunmayacaktır.

13.3 Yetkili Bayi zaman zaman E-usta tarafından belirlenecek miktarlarda Ürün’ün Bölge’de başarı ile dağıtımı için gerekli makul miktarda teşhir parçaları almayı ve makul miktarda Ürünler’i stokunda bulundurmayı kabul eder.

13.4 Yetkili Bayi, E-usta’e Bölge’deki potansiyel ve ulaşılabilecek Müşteri ile ilgili analizler yapmasına yardımcı olacaktır.

13.5 E-usta, Yetkili Bayi’ya “Müşteri Memnuniyeti” politikasını gerçekleştirebilmesi için gerekli standartları verme hakkını saklı tutar. Yetkili Bayi, bu standartlara ulaşmayı ve bu politikaya uygun olarak Müşteri’lerle Müşteri Memnuniyeti çalışmalarını gerçekleştirmeyi kabul eder.

13.6 Yetkili Bayi, Ürünler üzerindeki işaret, isim ve markaları kaldırmayacak, değiştirmeyecek ve kaldırılmasına ve değiştirilmesine de izin vermeyecektir.

13.7 Yetkili Bayi’nin işyerinde kullanacağı pano, tabela ve sair tanıtıcı işaret ve levhalar, E-usta’in belirlediği renk, ebat standartlarına uygun olacaktır.

13.8 Yetkili Bayi, faaliyetlerini, Ürünler’e ve E-usta' in unvan, isim ve prestijine uygun bir şekilde, iş ahlakına uygun olarak yürütecektir.

13.9 E-usta, Yetkili Bayi’nın Müşteri’lerinden aldığı Ürün ve/veya uygulama siparişlerini geç ve/veya gereği gibi ifa etmemesinden kaynaklanabilecek zarar, sonuç ve taleplerden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

13.10 E-usta, Ürünler ve uygulamaları hakkında, kendisi tarafından seçilecek bir merkezde ve Yetkili Bayi’nın yetkilendireceği en çok iki personele eğitim verebilecektir. Bu eğitim kurslarına ilişkin seyahat, konaklama ve harcırah masrafları Yetkili Bayi tarafından karşılanacaktır.

13.11 E-usta, Yetkili Bayi’lardan, belli ürün grupları için teşhir mağazaları oluşturulmasını talep edebilecek olup; belirlenen ürün gruplarının pazarlama ve satışını gerçekleştirecek Yetkili Bayi, işyerinde, Teşhir ve Tanıtım Sirküleri’ne uygun davranacaktır. Buna göre hem işyerinin dekorasyonu hem de teşhir amaçlı bulundurulacak ürün tür ve sayısına ilişkin kriterlere uygun davranılacak ve satış yerinde son kullanıcı müşterilere teşhir amacıyla daimi yerler tahsis edecektir. Teşhir ünitelerinin görünüm ve performansının ürünlerin yeni durumda görünüm ve performansını tam olarak yansıtmasını sağlamak amacıyla, bu maddede öngörülen teşhir üniteleri sadece teşhir amacıyla kullanılacaktır.

13.12 Yetkili Bayi, E-usta ürünlerinin temsili ve marka güvenliği konusunda E-usta standartlarına uymakla, Ürünler ile ilgili müşterilerinden veya başka kaynaklardan aldığı her türlü şikayeti derhal E-usta’e bildirmekle yükümlüdür.

13.13 Yetkili Bayi, Sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirirken en yüksek ahlaki ve profesyonel standartlara uyacak, Ürünler’in satışı ve dağıtımıyla ilgili her türlü yasa ve yönetmeliğe uyacaktır.

13.14 Yetkili Bayi’nın işbu Sözleşmede yer alan yükümlülüklerine aykırı herhangi bir hareketi nedeniyle, müşterileriyle veya diğer 3. gerçek veya tüzel kişi veya kurum ve kuruluşlarla arasında yaşanan her türlü uyuşmazlıklar sonucu E-usta’in maruz kalacağı her türlü masraf, zarar-ziyan ve kayıplar münhasıran Yetkili Bayi tarafından karşılanacak olup; bunlarla ilgili olarak yapılacak hukuki takibe ilişkin E-usta’in ödemek durumunda kalacağı her türlü avukatlık, takip, danışmanlık, masraf ve ücretleri E-usta’in bildirimi ile Yetkili Bayi tarafından ödenecektir. E-usta bu ödemeleri Yetkili Bayi’nın hak edişlerinden mahsup etmek veya teminatından karşılamak suretiyle tahsil edebilir.


Madde-14 : REKLAM


14.1 E-usta, Ürünler’in ülke çapında en etkin şekilde tanıtımını yapmak ve tüketici gruplarını aydınlatmak amacıyla, muhtelif reklam etkinliklerine girişebileceği gibi Bölge'de de bizzat reklam ve tanıtım faaliyetinde bulunma hakkını saklı tutar.

14.2 Ayrıca Yetkili Bayi, Bölge içinde, önceden E-usta’in yazılı onayını almak şartıyla reklam faaliyetlerinde bulunabilir. Bu durumda, bu faaliyetlerden doğacak masrafları Yetkili Bayi kendisi karşılayacağı gibi tüm reklam ve tanıtım malzemelerinin yerel örf, adet, kural ve yönetmeliklere uygunluğunun temini de Yetkili Bayi’nın sorumluluğunda olacaktır.

14.3 E-usta, Yetkili Bayi’ya kendi kullanımı için E-usta, takdir ve tercih ederse ücretsiz olarak standart reklam malzemeleri ve Ürün broşürleri sağlayabilecektir.

14.4 Yetkili Bayi, bastırdığı her türlü broşür kılavuz (vs.) veya reklamlarında E-usta logosunu/markasını E-usta’in bir diğer ticari markasını ya da ticari ünvanını E-usta’ in yazılı onayını almadan kullanmamayı kabul etmektedir.

14.5 Yetkili Bayi, reklam ve tanıtım faaliyetlerini, tüketiciyi yanıltacak veya Ürünler’in ve/veya E-usta’in repütasyonunu ve imajını olumsuz olarak etkileyebilecek şekilde yapmayacaktır. Buna ilişkin olarak yapılması düşünülen reklam ve tanıtım faaliyetleri için önceden E-usta’in onayını alacak, E-usta’in talebi üzerine belirtilen reklam ve tanıtım faaliyetinden derhal vazgeçecektir.

14.6 E-usta, Yetkili Bayi’nın işyerine, Yetkili Bayi’nın onayı ile mülkiyeti kayıtsız şartsız E-usta’e ait olmak üzere reklam tabelası yaptırabilir. Yetkili Bayi, E-usta reklam tabela ve malzemeleri üzerinde hiçbir şekilde hak, talep ve mülkiyet iddiasında bulunmayacağını gayrikabili rücu olarak kabul ve beyan eder. Yetkili Bayi, reklam tabelasının net görünürlüğünü, konum ve teşhirini E-usta’in tespit edeceği şekilde sağlamak ve devam ettirmek zorundadır. Tabela ve reklam malzemeleri, işbu Sözleşme süresince İşyerinde takılı ve görünür kalacaktır.

14.7 Yetkili Bayi, kendi nam ve hesabına yürüttüğü ticari faaliyetleri sırasında katalog, broşür ve sair reklam araçlarında “Yetkili Bayi” ünvanının dışında E-usta’e ait başka ibareler yazdıramaz.

14.8 İşbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde bu madde uyarınca Yetkili Bayi’ya teslim edilmiş her türlü reklam ve tanıtım malzemesi ile tabelalar, nakliye giderleri Yetkili Bayi’ya ait olmak üzere E-usta’e iade ve teslim edilecektir. Aksi takdirde E-usta, anılan malzeme giderlerini Yetkili Bayi’ya faturalama hakkına sahip olacaktır.


Madde-15 : MARKA, LOGO VE TİCARİ İSİMLER


15.1 Yetkili Bayi, E-usta veya bağlı kuruluşları tarafından Ürünler’e basılı veya bunlara bağlı taşıyıcılar ve kartonlarla birlikte bulunan marka, logo, ticari isim ve ayırtedici sloganların, tescil edilmiş olup olmadıklarına bakılmaksızın E-usta’in mülkiyetinde olduklarını ve Ürünler’in satışı ve promosyonu amacı dışında kullanılmayacaklarını kabul eder.

15.2 Yetkili Bayi’nın ticari marka, logo ve ticari isimleri kullanışı E-usta’in talimatlarına uygun olacaktır. İşbu Sözleşme’deki hiçbir hüküm, bu marka, logo ve ticari isimler üzerinde Yetkili Bayi’ya her hangi bir hak bahşetmez. Yetkili Bayi’nın E-usta’e ait marka, logo ve ticari ismi kullanım hakkı, işbu sözleşmenin feshi halinde, fesih tarihinde derhal sona erer. Yetkili Bayi, hiçbir Ürün’e ek ticari isim, logo veya ticari işaret koymamayı kabul ve taahhüt eder.

15.3 Yetkili Bayi, kamuya kendisinin E-usta’in yan kuruluşu veya temsilcisi olduğu izlenimini verecek hiçbir ticari ismi veya ticari markayı kullanmayacaktır. E-usta, Yetkili Bayi’nın E-usta ticari markasını, ticari ismini ve diğer tüm ilgili reklam malzemelerini kullanmasından önce bu materyali inceleme hakkını saklı tutar.

15.4 Yetkili Bayi, kamuyu yanıltıcı veya yanlış anlama veya karışıklığa sebep olacak ve E-usta’in, E-usta markasının ve Ürünler’in itibarını zedeleyecek yazılı veya sözlü hiçbir yayın, reklam, temsil yapmayacak veya yapılmasına da izin vermeyecektir.

15.5 Yetkili Bayi, E-usta marka, logo veya ticari isim ve işaretlerinin Bölge içinde izin alınmaksızın veya haksız surette üçüncü şahıslarca kullanıldığını tespit ettiği takdirde durumu derhal E-usta’e bildirecektir.Madde-16 : YAZILIM


Yetkili Bayi, E-usta tarafından sağlanacak yazılıma ilişkin olarak ek doküman imzalanması isteğini geri çeviremez. Ayrıca, böyle bir yazılımdaki fikri mülkiyet haklarının E-usta’in veya üçüncü kişi olarak lisansörün mülkiyetinde kalacağını kabul eder. Yetkili Bayi, bu fikri mülkiyet haklarını korumak için gerekli tüm önlemleri alacağını ve E-usta tarafından yöneltilen tüm taleplere uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Yetkili Bayi, sözü edilen yazılımın gerektirdiği altyapı ve donanımı sağlayacaktır.


Madde-17 : SÖZLEŞMENİN FESHİ


17.1 Sebepli fesih hakkı

E-usta, aşağıdaki sebeplerden bir veya bir kaçının gerçekleşmesi halinde, yazılı bir bildirimde bulunmak suretiyle Sözleşme’yi derhal sona erdirebilir;


17.1.1 Yetkili Bayi’nın iflasının istenmesi veya iflas erteleme talebinde bulunması veya konkordato talep etmesi veya hakkında konkordato ilan edilmesi veya faaliyetlerine 30 günden fazla ara vermesi veya tasfiye haline girmesi veya vadesi gelen borçlarını ödeyememesi veya ödemelerini durdurması veya malvarlığının bütünü veya bir bölümü için kayyım veya tasfiye memuru atanması vb. durumların varlığı halinde,

17.1.2 Yetkili Bayi’nın kredibilitesini azaltan şartlar oluşmuşsa veya mali durumu, faaliyetlerinin muntazam devamını tehlikeye sokacak veya devamına imkan sağlamayacak derecede bozulmuş ise,

17.1.3 Yetkili Bayi, E-usta’e karşı muaccel hale gelmiş borçlarını ödeyemeyecek hale gelmiş ise,

17.1.4 Yetkili Bayi’nın 11. Madde hükümleri gereğince düzenleyeceği raporlarda veya sunacağı bilgilendirmelerde bilerek yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunmuş ise,

17.1.5 Yetkili Bayi’nın Satış Sirküleri’nde veya buna ilişkin zaman zaman bildirilen değişikliklere, uyarıya rağmen uygun davranmaması halinde,

17.1.6 Yetkili Bayi’nın, Ürünler’e ilişkin ödemelerini Sözleşmeye uygun gerçekleştirmemesi ve bu ihlalin E-usta’in yazılı ihtarını takip eden 7(yedi) günlük sürede veya Yetkili Bayi aleyhinde başlatılan icra takibi nedeniyle Yetkili Bayi’ya gönderilen ödeme emri süresi içinde tüm borcun faiz ve fer’ileri ile birlikte ödenmemesi halinde,

17.1.7 Yetkili Bayi’nın hukuki statüsünde veya ortaklarında veya yönetiminde meydana gelebilecek değişikliklerin E-usta tarafından kabul edilmemesi halinde,

17.1.8 Yetkili Bayi’nın üçüncü şahıslara olan borçlarından dolayı, malları veya E-usta Ürünleri haczedilmiş ve/veya bu durumdan E-usta haberdar edilmemiş ise,

17.1.9 Yetkili Bayi’nın olumsuz ticari faaliyetleri dolayısıyla pazardaki tutarlılık ve E-usta isim ve ürünlerinin statü ve itibarının olumsuz etkilenmesi söz konusu ise,

17.1.10 Yetkili Bayi, işbu Sözleşme gereğince E-usta’den onay almasını gerektiren faaliyet ve işlemlere onay almadan girişirse,

17.1.11 Yetkili Bayi, işbu Sözleşme ile taahhüt ettiği mükellefiyetlerini kısmen veya tamamen hiç veya gereği gibi yerine getirmemekte ise,

17.1.12 Yetkili Bayi’nın herhangi bir şekilde iş değişikliği gerçekleştirdiğinin öğrenilmesi halinde

17.1.13 Yetkili Bayi’nın 10 ncu madde uyarınca teminata ilişkin yükümlülüklerini kısmen dahi olsa yerine getirmemesi,


17.2 Sebepsiz fesih hakkı

E-usta, yukarıdaki hüküm ve sebeplerle bağlı kalmaksızın, 30(gün) öncesinden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle ve hiçbir sebep göstermeksizin her zaman için işbu Sözleşme’yi fesih etme yetkisine sahiptir.


Madde-18 : FESHİN SONUÇLARI


18.1 Fesih beyanının Yetkili Bayi’ya ulaşması ile birlikte Taraflar arasındaki “Yetkili Bayilık ilişkisi” sona erer. Ancak sözleşmenin sona ermesi, sona erme tarihinden önce, işbu Sözleşme’den doğmuş hak ve borçları etkilemez. Buna göre, E-usta’in işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetmesi veya yenilememesi, Yetkili Bayi’yı, bu Sözleşme’den doğmuş borçlarını ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz.

18.2 İşbu Sözleşme’nin feshi, fesihten önce sevk edilmemiş olan tüm Ürünler’in, siparişlerinin iptal edilmesine yol açacaktır.

18.3 Fesih ile birlikte, Yetkili Bayi’nın işbu Sözleşme’den doğan tüm hakları sona erecek ve ticari itibar, kar kaybı veya feshin sonucu olarak doğacak kayıplar dolayısıyla Yetkili Bayi’ya ödemede bulunulmayacaktır.

18.4 Fesih tarihinde, Yetkili Bayi’nın E-usta nezdindeki cari hesabında gözüken borç tutarı, fesih beyanının Yetkili Bayi’ya ulaşması ile birlikte, muaccel hale gelir. Yetkili Bayi, fesihle birlikte muaccel hale gelen borçlarını, herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın 7 (yedi) gün içinde E-usta’e nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

18.5 Fesih üzerine E-usta, üreticisi tarafından üretimi sonlandırılmamış olup; Yetkili Bayi’nın elinde bulunan ve henüz ambalaj içinde bulunan Ürünler’i satın alma hakkına sahiptir. Şu kadar ki, E-usta, sözü edilen Ürünler’i, bu Ürünler için Yetkili Bayi’ya kestiği fatura bedeli üzerinden %20 oranında iskonto uygulamak suretiyle geri alabilecektir. Yetkili Bayi, E-usta’i, malzemeyi satın alma hakkını kullanmaya zorlayamaz.

18.6 İşbu Sözleşme’nin feshinden sonra, E-usta’in Yetkili Bayi’dan gelen siparişleri kabul etmesi ya da Yetkili Bayi’ya Ürün satışına devam etmesi ya da herhangi bir başka eylemde bulunması, bu Sözleşme’nin yeni bir süre için uzatıldığı ya da fesihten feragat edildiği anlamında yorumlanamayacaktır.

18.7 Yetkili Bayi, Sözleşmenin feshi ile birlikte uhdesinde bulunan tüm reklam malzemeleri ile teşhir amaçlı verilen ürün ve malzemeyi ve fiyat listeleri ile E-usta’in gizli tüm bilgi, doküman ve malzemesini, teslim edilen yazılımı, talep edilen müşteri bilgilerini ve pazarlama planlarını ve maddelerini tüm kopyaları ile birlikte masraflarını karşılayarak, E-usta’e derhal iade edecektir. Yetkili Bayilara verilen teşhir ve destekler ile ilgili esaslar Teşhir ve Tanıtım Sirküleri’nde ayrıntıları belirlenmiş olup; ilgili sirkülerdeki esaslara göre hareket edilecektir.

18.8 E-usta, 10 ncu madde gereğince Yetkili Bayi’dan almış olduğu teminat mektubunu, alacak ve zararlarının karşılığı olarak ve herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın işleme koyma ve paraya çevirme hak ve yetkisine sahiptir. Yetkili Bayilık ilişkisinin karşılıklı mutabakat ile sona ermesi halinde, teminat mektubu, Yetkili Bayi’nın yapması gereken ödemeleri nakden yapmasını takiben E-usta tarafından iade edilir.

18.9 Sözleşme’nin feshedilmesi veya yenilenmemesi üzerine gerek Yetkili Bayi’nın bakiye borcunu ödemesi ve gerekse gösterilen teminatın paraya çevrilmesi, E-usta’in ayrıca oluşan diğer maddi ve manevi zararlarının tazminini talep etmesine engel teşkil etmez.

18.10 İşbu Sözleşme’nin hükümleri belirtildiği ve gerekli olduğu kadarı ile fesihten sonra da geçerliliklerini korurlar.


Madde-19 : GİZLİLİK


19.1 Yetkili Bayi, Sözleşme süresi boyunca herhangi bir zamanda ve şekilde kendisine verilen veya kendiliğinden edindiği E-usta’e ait ticari, teknik veya idari nitelikteki bilgi ve sırları kesinlikle gizli tutmayı; E-usta’in önceden yazılı onayı olmaksızın bu bilgi ve sırları üçüncü şahıslara veya kurumlara açıklamamayı veya bunların öğrenilmesini engelleyici önlemleri almayı ve bu konuda çalışanlarını da denetlemeyi kabul ve taahhüt eder.

19.2 Yetkili Bayi’nın bu yükümlülüğü, Sözleşme’nin feshinden sonra da süresiz olarak her zaman için devam eder.

19.3 Yetkili Bayi, çalışanlarının, işbu madde gereğince gizlilik yükümlülüğüne uymamalarından dolayı da E-usta’e karşı sorumludur.

19.4 İşbu Yükümlüğüne aykırı davranan Yetkili Bayi, E-usta’e, E-usta’in işbu maddede belirlenmiş cezai şart miktarını aşan zararları için talep hakkı saklı kalmak üzere, ihlalin gerçekleştiği yıldan önceki yıla ilişkin yıllık cirosunun %5’i tutarında cezai şartı ilk talepte nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


Madde-20 : TAMAMLAYICI HÜKÜMLER


20.1- EKLER VE BİLDİRİMLER : İşbu Sözleşme’nin uygulanması ile ilgili olarak bu sözleşmeye eklenmiş Ek’ler ile E-usta tarafından Sözleşme süresince Yetkili Bayi’ya gönderilen ve Sözleşme’nin uygulanması ile ilgili değişiklik ve talimatları içeren yazılı bildirimler ve/veya sirkülerler, işbu Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olup; Taraflar, bu metinlerdeki hususların da kendilerini bağlayıcı olduğunu şimdiden kabul ve beyan ederler.


20.2-TEBLİGAT : Taraflar, işbu Sözleşme’nin ilk sayfasında belirtilmiş olan adreslerinde sonradan vukubulacak değişiklikleri derhal karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikleri müddetçe, bu sözleşmede yazılı olan adreslerine yapılacak her türlü tebligatın geçerli sayılacağını şimdiden kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşme uyarınca, Taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim, yazılı olarak, Tarafların Sözleşme’de belirtilmiş veya usulüne uygun olarak bildirilmiş adreslerine yapılacaktır. Yetkili Bayi’nın faks veya elektronik posta ile yapacağı bildirimler, E-usta’in yazılı onayı ile geçerli olacaktır.


20.3- BAĞIMSIZLIK : İşbu Sözleşme’nin hükümlerinin her hangi birisinin geçersiz olması veya hükümlerinden birinin veya bir kaçının hukuka aykırı olduğu mahkeme kararı veya idari bir organ tarafından belirlenmesi halinde diğer tüm hükümler yürürlükte kalır ve diğer tüm işlem ve yükümlülükler yerine getirilir. Bununla birlikte, geçersizliği veya hukuka aykırılığı tespit edilen hüküm, taraflardan birinin yükümlülüklerinde veya haklarında esaslı oranda değişiklik yaratırsa, zarar gören taraf, bu belirlemeyi takiben derhal Sözleşme’yi feshedebilir.


20.4- ZIMNİ FERAGAT : Taraflardan birinin diğer tarafın herhangi bir yükümlülüğünün ifasını istememesi, yükümlülüğü gerçekleştirmeyen taraftan bu ifayı daha sonra isteme hakkını etkilemez. Taraflardan birinin sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlali halinde, bu hükümden veya bu hükmün daha sonraki ihlallerinden feragat edildiği anlamına gelmez.


20.5- MÜCBİR SEBEP : E-usta, tabii afetler, ihtilal, savaş, ambargo, terör faaliyetleri, grev, iş yavaşlatma, ithalat-ihracat yasağı ve benzeri olay neticesinde meydana gelebilecek ve E-usta’in kontrolü dışındaki sebepler dolayısıyla oluşabilecek üretim veya teslimat gecikmelerinden veya imkansızlıklarından sorumlu değildir. Böyle bir gecikmenin vaki olması durumunda, E-usta’in ifa süreleri, gecikme süresi kadar uzar. Bu sürenin on [10] günü geçmesi halinde, E-usta’in işbu Sözleşme’yi tek taraflı beyan ile tazminat ödemeksizin feshetme hakkı saklıdır.


20.6- CARİ HESAP :Bu Sözleşme aynı zamanda Türk Ticaret Kanunu’nun 87 nci maddesi hükmü anlamında “Cari Hesap Sözleşmesi” niteliğindedir ve bu yönü ile de Türk Ticaret Kanunu’nun “Cari Hesap”a ilişkin hükümlerine tabidir. Taraflar, bu Sözleşme’den doğacak alacak-borçların E-usta nezdinde tutulacak bir cari hesapta takip edilmesini kabul etmişlerdir.


20.7- DELİL SÖZLEŞMESİ : Taraflar, işbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda E-usta defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının HMK.193. madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan ederler.


20.8-SÖZLEŞME BÜTÜNLÜĞÜ : İşbu Sözleşme içerdiği konular için taraflar açısından geçerli sözleşme olup; önceki tüm yazılı veya yazısız sözleşmeler ve taahhütnamelerin yerini alır. İşbu Sözleşme, sadece tarafların yetkili temsilcilerinin imzalayacağı yazılı tadillerle değiştirilebilir.


20.9- YETKİLİ MAHKEME : Taraflar, işbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ile icra dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler.


20.10- DAMGA VERGİSİ : Yetkili Bayi, işbu Sözleşmenin tüm nüshalarına ilişkin damga vergisinden ve mevzuat gereği öngörülecek sair vergi, resim, harç ve sair mali yükümlülükten dolayı sorumlu olacaktır. Herhangi bir nedenle Yetkili Bayi’ya ait damga vergisi ve sair bir mali yükümlülüğe konu tutarın E-usta tarafından ödenmesi halinde, ödenen tutar Yetkili Bayi’ya fatura edilecektir.


20.11- İMZA VE YÜRÜRLÜK : İşbu Sözleşme, Taraflar'ın aşağıda belirtilen yetkili kişileri tarafından okunarak imza edilmekle Taraflar için geçerli ve bağlayıcıdır. Taraflar adına imza edenlerin imza yetkilerini gösterir imza sirküleri Sözleşme’ye EK olarak sunulmuştur. Sözleşme’nin aşağıda yazılı imza tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.İşbu 20 maddeden ve Eklerden oluşan sözleşme ……./..…/…… tarihinde 2(iki) nüsha olarak taraflarca imzalanmıştır.
E-usta Yetkili Bayi


Kaşe-İmza Kaşe-İmza