Doğalgaz Tesisat Hizmet Sözleşmesi

Doğalgaz Tesisat Hizmet Sözleşmesi

HİZMET SÖZLEŞMESİ1.TARAFLAR


İşbu HİZMET Sözleşmesi (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) bir tarafta,...........................................tc nolu..............................................................................…………………………………………………………………… adresindeki ………………………… (bundan böyle kısaca ‘Müşteri’ olarak anılacaktır ) ile diğer tarafta ........................................................................................................................................................................................................................... “Hizmet Veren” olarak anılacaktır) arasında Müşterinin ihtiyacı olan “.....................................................................................................” ‘ni (bundan böyle kısaca “HİZMET” olarak anılacaktır) düzenlemek amacı ile aşağıdaki şartlar dahilinde akdedilmiştir. Müşteri ve Hizmet Veren bundan böyle birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.


2.BEYANLAR

Taraflardan her biri ayrı ayrı işbu Sözleşmenin imza tarihi itibariyle,

a) Sözleşme’yi imzalamaya ve bu Sözleşme’den doğan taahhüt ve yükümlülüklerini ifa etme ehliyetine sahip olduğunu,

b) Sözleşme ile kendisini hak ve borç altına soktuğunu ve Sözleşme’de bulunan her bir hüküm ve koşulun kendisi için kanunen geçerli ve bağlayıcı yükümlülükler taşıdığını ve Sözleşme’de bulunan her bir hüküm ve koşulun kendileri tarafından ifa edilebilir olduğunu,

c) Sözleşme ile ilgili olarak,Sözleşme’nin imza edilmesi ve Sözleşme’den doğan borçların yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak gereği gibi ifa edilebilmesi amacı ile ilgili resmi daire/ler veya makam/lar tarafından gereken,her türlü izin veya işlem/lerin usulünce ihdas edilmiş olduğunu veya ihdas edileceğini ve gerektiğinde yenileneceğini,

  1. Mevcut durumu hakkında her ne şekilde olursa olsun aldatıcı veya yanlış bilgiler vermediğini ve hakikate aykırı beyanda bulunmadığını, kabul, beyan ve taahhüt ederler.

e)İş bu sözleşmeye konu olan iş veya hizmet e-usta.com sitesi üzerinden tarafların birbirini bulması ve anlaşlaşması üzerine kurulu olup e-usta.com sitesi sadece portal hizmeti vermiştir.Tarafların arasındaki herhangi ticari,ayni ve nakdi iş ile bir ilgisi yoktur.Taraflar aralarında doğacak anlaşmazlılardan dolayı hiç bir şekilde e-usta.com internet sitesini ve sitenin ait oludğu şirketi sorumlu tutamaz ve her hangi bir hak talebinde bulunamaz taraflar ayrı ayrı bunu kabul etmişlerdir.


3.SÖZLEŞMENİN KONUSU


İşbu Sözleşmenin konusu MÜŞTERİ tarafından Hizmet Veren’e ihale edilen HİZMET’i Madde 4’te belirtilen SÖZLEŞME’nin eklerine bağlı kalarak aşağıda tespit edilen esas ve şartlarda yerine getirmesidir.


4.SÖZLEŞMENİN EKLERİ


Hizmet Veren, verilecek HİZMET’i açıklayan, ödemeleri düzenleyen ve verilecek HİZMET’in şartnamesini içeren daha önce Taraflarca mutabık kalınmış bir fiyat ve ürün listesi (bundan böyle kısaca “LİSTE” olarak anılacaktır) hazırlar ve MÜŞTERİ’nin onayına sunar. İşbu SÖZLEŞME’nin eki olan “LİSTE” SÖZLEŞME’nin ayrılmaz parçasıdır.


5.Hizmet Veren İN HİZMETİ SAĞLAMASINA İLİŞKİN BORÇLARI


5.1. Hizmet Veren, HİZMET’i Sözleşme’de belirtilen esaslar, şartlar ve ekleri çerçevesinde tam, kusursuz ve eksiksiz olarak ifa etmekle yükümlüdür.


5.2. HİZMET’lerin ifa zamanı, işbu sözleşmede ana amaç ve esaslı unsur olup Hizmet Veren, talep edilen işlerin ifa süresini MÜŞTERİ’nin onayına sunacak ve MÜŞTERİ’nin onayladığı şekilde yapacaktır. Yazılı mutabakattan sonra süresi içinde yapılmayan eksik ve ayıplı işler için MÜŞTERİ’nin Hizmet Veren alacaklarından kesinti yapma ve bunları üçüncü kişilere yaptırma hakkı doğar.


5.3. Hizmet Veren, HİZMET’i ifa ederken istihdam ettiği personeli yasal niteliklere haiz kişiler arasından iyi seçmek,sigortalı çalıştırmak,talimat ve nezarette gerekli her türlü özeni göstermekle,ezcümle basiretli tacir gibi davranmakla yükümlüdür.


5.4. Hizmet Veren, HİZMET’in kusurlu veya eksik ifa edilmesinden veya hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesinden dolayı MÜŞTERİ’nin herhangi bir talep veya ihbarına gerek kalmaksızın sorumludur.


5.5. Hizmet Veren’in sadakat borcu çerçevesinde MÜŞTERİ’nin kurumsal kimliğini ve menfaatlerini korumak, haksız rekabete neden olmamak ve MÜŞTERİ’ye zarar verebilecek her türlü hareketten kaçınmak ile yükümlüdür.


5.6. Hizmet Veren’in MÜŞTERİ tarafından HİZMET’in ifasına ilişkin Sözleşme hükümlerine uygun olarak verilen talimatlara uyma borcu vardır. Hizmet Veren, MÜŞTERİ’nin talebi halinde Sözleşme hükümlerine aykırı davranan veya talimatlara uymayan çalışanlarını derhal değiştirecektir.


5.7. Hizmet Veren, MÜŞTERİ’ye sunacağı HİZMET’e ilişkin olarak MÜŞTERİ’nin HİZMET devamlılığını sağlamak çerçevesinde uygulanmasını tercih ettiği yöntemleri hayata geçirmeyi taahhüt eder.


5.8. Hizmet Veren, işbu Sözleşme süresince yasaların ve ticari teamüllerin kendisine yüklediği tüm kurallara riayet edeceğini, çalıştırdığı personelin buna aykırı düşen her türlü haksız fiil ve davranışlarından sorumlu olduğunu beyan eder.


5.9. Hizmet Veren, HİZMET’i LİSTE’deki şartlar ile bu sözleşme kapsamında yerine getirecektir. Arıza hallerinde Hizmet Veren, MÜŞTERİ’nin yetki vereceği görevlinin LİSTE’de belirtilen Hizmet Veren telefon, faks veya elektronik posta aracılığı ile yapacağı talep üzerine, meydana gelebilecek her türlü arızaya, arıza ihbarı yapıldıktan sonra LİSTE’de tanımlandığı sürelerde yerinde müdahale edip, arızayı giderip sistemleri faal halde teslim etmeyi taahhüt eder.


5.10. Hizmet Veren arıza ihbarı yapıldıktan sonra LİSTE’de tanımlanan süre içerisinde müdahale etmezse yine LİSTE’de belirtilmiş olan cezai şartlara tabi olacağını kabul eder.

5.11. Bu sözleşmede bahsi geçen bakımları yapmaya Hizmet Veren’in mühendis ve teknisyenleri veya Hizmet Veren’in yetki verdiği servis personeli yetkilidir. Bunun dışında hiçbir kişi ve kuruluş, Hizmet Veren’in bilgisi olmadan makine, cihaz ve tesisata herhangi bir müdahalede bulunmayacaktır. MÜŞTERİ Hizmet Veren personelinin HİZMET’i gerçekleştirmesi için gerekli her türlü olanağı sağlayacak, çalışmayı engelleyecek ve süresi içinde müdahale ve çözümü zorlaştıracak, imkânsızlaştıracak her türlü olumsuzluğu ortadan kaldıracaktır.


5.12. Hizmet Veren bakım yaptığı her cihaz için ayrı servis formu düzenleyerek LİSTE’de belirtilen kapıların kimlik numaralarını servis formuna işleyecektir.

5.13. HİZMET makine, cihaz ve tesisat grubunun bulunduğu yerde yapılır. Grubun veya grubun ana aksamlarının yerinden çıkmasını gerektirecek büyük arıza ve revizyon işlemlerinin yedek parça ve nakliye masrafları MÜŞTERİ’ye aittir. Arızanın niteliği parça temini gerektiriyorsa garanti kapsamındaki parçalar hariç ve bedeli MÜŞTERİ tarafından ödenmek koşulu ile gerekli parçalar Hizmet Veren tarafından temin edilecektir. Değişimi gereken parçalarda piyasa fiyatının altında veya piyasa fiyatına göre bir indirim yapıldıktan sonra ücretlendirme yapılacak olup MÜŞTERİ’nin Hizmet Veren tarafından önceden bilgilendirilmesi ve onayının alınması zorunludur.


5.14. Bakım sırasında kullanılacak olan tüm sarf malzemeleri Hizmet Veren tarafından ücretsiz olarak temin edilecektir. Yalnızca LİSTE’de maliyeti MÜŞTERİ’ye ait olduğu belirtilen malzemelerin bedeli MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.


6. MÜŞTERİ’NİN BORÇLARI


MÜŞTERİ, Hizmet Veren’in işbu Sözleşme’de tanımlanan HİZMET’i MÜŞTERİ’ye ifa etmesi karşılığında Hizmet Veren’e LİSTE’de belirtildiği şekilde bir ücret ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


7. MÜCBİR SEBEPLER


Mücbir sebep, ilgili tarafın ihmal veya kusuru hariç kontrolü dışında gelişen ve HİZMET’in ifasına engel olan olaylar olup derhal karşı tarafa yazılı olarak bildirilecektir. Bu durumda taraf borçları askıya alınacak,mücbir sebebin 30 gün devam etmesi halinde sözleşme bu süre hitamında kendiliğinden sona erecektir.


8. TEBLİGAT ADRESLERİ


Adres değişikliği yasaya uygun karşı tarafa bildirilmedikçe işbu Sözleşme’de gösterilen adreslere yapılan tebligat tarafları bağlar.


9. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ VE YENİLENMESİ


İşbu Sözleşme’nin süresi imza tarihinden itibaren .................
10. KARŞILIKLI TEVDİ EDİLECEK BELGELER


MÜŞTERİ kimlik belgesini, işbu Sözleşme’nin imzalanması ile birlikte Hizmet Veren’e tevdi edecektir.Aynı zamanda Hizmet Veren de kimlik belgesini ve/veya şirket ise levgi levhasını , imza sirkülerini müşteriye tevdi edecektir.

11. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

Bu Sözleşme’de açıkça ifade edilenler dışında Taraflardan biri diğerine işbu Sözleşme’yi akdetmek üzere herhangi bir vaat taahhüt veya benzeri beyanda bulunmamışlardır. Bu Sözleşme bu hüküm de dahil olmak üzere her bir Tarafça imzalanmadığı sürece tadil edilemez.


12. YETKİLİ MAHKEMELER


İşbu Sözleşme’nin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde yetkili mercii İstanbul Mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.13. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ


13.1. İşbu Sözleşme Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. İşbu Sözleşme 13 (on üç) maddeden oluşmakta olup,iki nüsha olarak Taraflarca ……………… Tarihinde imzalanmıştır.


13.2. Taraflar Sözleşme’nin birer nüshasının damga vergisinden sorumludurlar.


MÜŞTERİ HİZMET VEREN